Algemene leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van ZoBlauw. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door ZoBlauw, tenzij anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en opgemaakt 1 januari 2021.

1} Definities
In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van ZoBlauw. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZoBlauw.

2} Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door ZoBlauw gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door ZoBlauw verrichtte handelingen. Na het schriftelijke akkoord van de offerte van ZoBlauw verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van ZoBlauw en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZoBlauw schriftelijk is opgenomen.

3} Aanbieding en offertes
Alle offertes en prijsopgave van ZoBlauw zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door ZoBlauw blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door ZoBlauw. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZoBlauw zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht ZoBlauw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4} Uitvoering van de overeenkomst
ZoBlauw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ZoBlauw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZoBlauw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ZoBlauw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ZoBlauw zijn verstrekt, heeft ZoBlauw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. ZoBlauw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ZoBlauw is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ZoBlauw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door ZoBlauw of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart ZoBlauw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5} Duur en beëindiging
Het ontwerpen van een nieuwe website door ZoBlauw voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen ZoBlauw en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. ZoBlauw heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met ZoBlauw gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. ZoBlauw heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. ZoBlauw heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. ZoBlauw heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door ZoBlauw aanbevolen onderhoudssoftware.

6} Levering en levertijd
ZoBlauw gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt ZoBlauw eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan ZoBlauw. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat ZoBlauw ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat ZoBlauw over tot het voltooien van de volledige website. Mocht ZoBlauw onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan ZoBlauw alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij ZoBlauw een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door ZoBlauw gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, usb) aan de opdrachtgever opgeleverd. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7} Overmacht
ZoBlauw Aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer ZoBlauw als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal ZoBlauw alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en ZoBlauw geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door ZoBlauw tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8} Prijzen
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door ZoBlauw minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9} Betaling
Na het schriftelijke akkoord van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en ZoBlauw en is de opdrachtgever betalingsverplichting. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het verschuldigde bedrag te voldoen op rekeningnummer zoals vermeld in de factuur onder vermelding van het factuurnummer. ZoBlauw stuurt hiertoe digitaal een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Indien de betalingstermijn is overschreden, zal door ZoBlauw een aanmaning tot betaling worden verstuurd.  Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn financiële verplichtingen naar ZoBlauw heeft voldaan.

10} Copyright
Al het door ZoBlauw vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van ZoBlauw niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Het eigendom van door ZoBlauw verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij ZoBlauw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan ZoBlauw hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

11} Aansprakelijkheid
Voor zover ZoBlauw bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop ZoBlauw weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ZoBlauw op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ZoBlauw of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ZoBlauw. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ZoBlauw slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ZoBlauw voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. ZoBlauw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ZoBlauw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. De opdrachtgever dient ZoBlauw terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door ZoBlauw geleden schade. ZoBlauw is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door ZoBlauw voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door ZoBlauw is geadviseerd. ZoBlauw is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

12} Overdracht van rechten en verplichtingen
ZoBlauw noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13} Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
ZoBlauw behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14} Content Managing System (CMS)
ZoBlauw maakt gebruik van opensource systemen als basis voor een website of een webshop, te weten: WordPress, en of Joomla. ZoBlauw is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven/systemen, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op ZoBlauw. Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen de content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen.

15} Overig
ZoBlauw zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan ZoBlauw. Wanneer ZoBlauw bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. ZoBlauw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. ZoBlauw is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16} Onderhoudscontract
ZoBlauw biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan. Het onderhoudscontract bestaat uit het doorvoeren van software updates een keer per maand, monitoring van tegen hacking en op verzoek aanpassen van bestaande teksten en of afbeeldingen zoals overeengekomen van het aantal uren in het onderhoudscontract. Het updaten van de website template valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud. Het onderhoud wordt online verricht door ZoBlauw en gebeurt op afstand. Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZoBlauw. Zowel de opdrachtgever als ZoBlauw dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen. Zowel de opdrachtgever als ZoBlauw behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daaropvolgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

17} Geschillenregeling en toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZoBlauw  en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Alkmaar aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door ZoBlauw met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van ZoBlauw beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website zoblauw.nl van ZoBlauw Internet.

ZoBlauw VOF
Saturnusstraat 3, 1771 BL Wieringerwerf
06-2323 3242 of contact@zoblauw.nl

www.zoblauw.nl

KvK 81381883
BTW NL862064053B01