Privacyverklaring

Disclaimer

De maker van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op, de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen

Hieronder leest u de Privacyverklaring van ZoBlauw.

ZoBlauw VOF gevestigd Saturnusstraat 3, 1771 BL Wieringerwerf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ZoBlauw verwerk
ZoBlauw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ZoBlauw hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ZoBlauw verwerk;

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Jouw mailadres is nodig om bijvoorbeeld een test versie of proef opzet van de gevraagde dienst, een offerte of je een factuur te kunnen versturen.

ZoBlauw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw offerten en of betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen t.b.v. uitvoeren dienstverlening
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en of producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • ZoBlauw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Om onze website te analyseren en zo de website te optimaliseren.


Geautomatiseerde besluitvorming

ZoBlauw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren van je persoonsgegevens
ZoBlauw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ZoBlauw hanteert een bewaartermijnen van maximaal 6 jaar van deze persoonsgegevens na uitvoering van diensten/opdracht(en).

Delen van persoonsgegevens
ZoBlauw deelt jouw persoonsgegevens met (indien nodig en in overleg) verschillende derden. Dit alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Sociaal Media-uitingen.
Uitsluitend voor reclamedoeleinden van ZoBlauw vooraf besproken en in overleg.

Gegevens inzien / verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZoBlauw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@zoblauw.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij altijd om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ZoBlauw zal binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek.

Klachten

Je kunt altijd een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

ZoBlauw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via contact@zoblauw.nl

Opgemaakt 1 Januari 2021